Rounds stats

Address Shares Shares % Hash Rate (5 min avg)
Address Shares Shares % Hash Rate (5 min avg)
iNKJNz9uZjxQXd2nUxQCFsCbdE9o24ynq4 24 99.43 0 kh/s
iPZUiYMUNHwjbfE5MNigUaM9Wb3D6vsmXH 0 0.43 16.33 KH
i6kkvPjFpPNbYgYM3JVZKewFTF5GLoVyw3 0 0.12 24.69 KH